Regulamin

I. Wstęp

1. Warunkiem korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

II. Definicje

1. Użytkownik ? osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
2. Serwis ? strona internetowa, umożliwiająca Użytkownikom przeglądanie, przechowywanie oraz udostępnianie materiałów, znajdująca się pod adresem www.kobietapotrafi.pl.
3. Administrator ? właściciel serwisu www.kobietapotrafi.pl.
4. Konto ? dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie.

III. Postanowienia ogólne

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem.
2. Użytkownik zamieszczając materiały w Serwisie oświadcza, iż posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do przesyłanych materiałów.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
- treści publikowane przez Użytkowników,
- przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn niezależnych od Administratora.
4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu bez logowania lub też logując się na swoje Konto.
5. Użytkownicy logując się na swoje Konto zyskują możliwość publikowania własnych materiałów w Serwisie.

IV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na niniejszej stronie internetowej.
2. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyn i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwila umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem www.kobietapotrafi.pl/regulamin.php.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).